۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين

 

 

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

 

 

 نام ماده شیمیایی

ردیف

بنزین

1

زایلن

2

تولوئن

3

سیلیس

4

اسید سولفوریک

5

(هیدروکسید سدیم (سود

6