۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان 

 

 1. ‌ برنامه ريزي

 • تهیه و تدوين برنامه عملياتي در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی  

 • برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي شغلی

 • تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

 • و .....

 1.  نظارت و پايش

 • پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني شهری روستایی شهرستان  

 • نظارت بر عملكرد موسسات سلامت کار در سطح شهرستان

 • نظارت بر وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها وکارخانجات سطح شهرستان  

 • نظارت بر عملكرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

 • نظارت برعملکرد خانه های بهداشت کارگری

 • نظارت برکنترل عوامل زیان آور درصنایع

 • نظارت بر عملكرد بهسازی کارگاههای مشمول مشاغل سخت و زیان آور

 • نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

 1.  هماهنگي

هماهنگي درون بخش

 • هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي

 • هماهنگي با گروه تخصصي گسترش شبکه ها در زمینه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

هماهنگي برون بخش

 • هماهنگي با مراجع قضائي و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي

 • هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهاي متخلف وجلب متهمين

 • هماهنگي با سازمان دامپزشکی شهرستان

 • هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط

 • هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

 • هماهنگي با معاونت بهداشتی استان

 • هماهنگي با استانداري، فرمانداريها و بخشداريها

 • هماهنگی با سازمان کار وامور اجتماعی شهرستان

 • هماهنگی با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان

 • هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی شهرستان  

 • هماهنگی با سازمان محیط زیست شهرستان  

 1. اقدامات اجرائي

 • اجراي ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

 • اجراي برنامه بهداشت کشاورزی

 • اجراي برنامه طب کار(معاینات دوره ای شاغلین )

 • اجراي برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار

 • اجراي برنامه مقابله با صدا

 • اجراي برنامه ارگونومی

 • اجراي برنامه مشاغل سخت وزیان آور

 

 1. اندازه گیری عوامل زیان آور

 • اجراي برنامه پایش و نظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز 50 نفر

 • اجراي برنامه طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

 1.  آموزش

 • آموزش حين خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمينه برنامه های بهداشت حرفه ای از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

 • آموزش دانشجويان کار آموز بهداشت حرفه ای ارجاعی به مرکز بهداشت

 • آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت حرفه ای

 • آموزش رابطين

 • آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

 • آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی

 • آموزش کارشناسان  و کاردانان بهداشت حرفه ای و بهورزان

 1.  پشتيباني

 • پيگيري اعتبارات بهداشت حرفه ای

 • پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق اموراداري و مالي

 • پيگيري تجهيزات اندازه گیری آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 1.  جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

 • جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشتی و درمانی

 • تهيه كارنامه عملكرد سه ماهه، شش ماهه وساليانه

 • ارسال پس خوراند آمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشت و درمانی

 • تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات

 • ارسال آمار عملكرد شش ماهه و ساليانه پس از تصحيح و تجزيه و تحليل اطلاعات به معاونت بهداشتی