۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين

بهداشت حرفه ای علمی است  که از طریق شناسایی،ارزیابی وکنترل شرایط  عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبت های پزشکی ،به حفظ ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین و بهسازی محیط  های کار وکاهش مخاطرات شغلی کمک می کند .بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشور هاست که بهنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه در بهره وری و کیفیت محصولات ،انگیزش کار ، رضایت شغلی  و کیفیت محصولات ، انگیزش کار ، رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد . در بهداشت حرفه ای همه مسایل بهداشتی- پزشکی و ایمنی پیشه های گوناگون مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد و همواره تلاش  بر این است که از تاثیر سوء عوامل آسیب زا ، از عوامل فیزیکی گرفته تا عوامل شیمایی ، زیست شناختی و ارگونومیک بر افرد جلوگیری شود . در این رشته کوششها بسوی پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار جهت یافته اند زیرا باور بر این است  که بیشتر بیماری های شغلی اگر درمان شدنی نباشد ،سخت درمان بوده و تا پایان زندگی گریبانگیر  فرد خواهند بود .

هدف از خدمات بهداشت حرفه ای حفظ و ارتقاء سطح سلامتی شاغلین و پیشگیری از بیماری های ناشی از کار ، پیشگیری از معلولیت ها ، استفاده بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه شاغلین است این مهم میسر نمی شود مگر آنکه  بتوانیم با استفاده از قوانین  ، آئین نامه ها  وطرح های در دست اجرا  وجود نیروی کار سالم ، بارور وبا  انگیزه را تضمین نمائیم .