۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين

معرفی پرسنل واحد بهداشت حرفه ای

 


 

نام: مهدی

نام خانوادگی: سلاجقه

سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 


 

نام: پدرام

نام خانوادگی: باقری زاده

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 


 

نام: کاووس

نام خانوادگی:عباس پور

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 


 

نام: راحله

نام خانوادگی: تابع

سمت: کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 


 

نام: اطهره

نام خانوادگی: نصری

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد