سه شنبه ١٣٩٧/٩/٢٠    EN
 مدیر سیستم
  بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/12/14
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی


احتراماً نظر به نامگذاری روز سوم مارس با عنوان روز جهانی مراقبت شنوایی و با توجه به ارتباط مستقیم فعالیت های بهداشت حرفه ای با بحث شنوایی شاغلین در صنایع و کارگاه ها، به استحضار میرساند، فایل پوستر و اطلاعات آموزشی مربوطه، جهت بهره برداری کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای صنایع در سایت بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت به آدرس http://oh.kmu.ac.ir  بخش اخبار بارگذاری گردیده است.

پوستر روز جهانی مراقبت شنوایی

اصول کاربردی  کنترل صدا

راهنماي چگونگي كنترل صدا با توجه به نوع صنعت

صدا