دوشنبه ١٣٩٧/٤/٢٥    EN
 مدیر سیستم
  اولین کمیته بهداشت شغلی کشاورزی شهرستان کرمان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/10/14
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :
کمیته بهداشت شغلی کشاورزی شهرستان کرمان در مورخه 95/9/25 راس ساعت 8:00  با حضور معاون مرکز بهداشت شهرستان کرمان و کارشناسان بهداشت حرفه ای و  مسئول آموزش بهداشت و  مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان کرمان و نمایندگان جهاد کشاورزی در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  تشکیل گردید . جناب آقای مهندس مسعودی مدیریت جهاد کشاورزی   ضمن خیر مقدم  به حاضرین و تشکر از حضور مدعوین مقدماتی را در خصوص صنعت کشاورزی ، اهمیت نیروی انسانی سالم ، تولید محصول سالم ، حوادث  ناشی از کار در صنعت مذکور و اهمیت اجرای برنامه بهداشت شغلی کشاورزی ایراد نمودند . در ادامه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای و کارشناس برنامه بهداشت کشاورزی به منظور آشنا شدن مهمانان با اهداف برنامه بهداشت شغلی کشاورزان به  بیان شرح وظایف اعضا کمیته و نحوه تعامل با بخش های کشاورزی پرداختند و اجرای برنامه سلامت شغلی کشاورزان را از اهم برنامه ها دانستند و خواستار اجرایی شدن مواد تفاهم نامه مشترک فی مابین شدند.در ادامه معاون محترم مرکز بهداشت ، مدیریت جهاد کشاورزی، مسئول آموزش سلامت و نمایندگان جهاد کشاورزی هریک دید گاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص اجرایی نمودن موثر تفاهم نامه ابراز داشته و در نهایت مواردی در خصوص ارتقا سطح سلامت کشاورزان از طریق آموزش ،معاینات دوره ای طب کار و ... تصویب گردید که هر دو سازمان خود را ملزم به انجام و پی گیری آن نمودند.