سه شنبه ١٣٩٧/٩/٢٠    EN
 
 
     
 نرم افزار
          
                             ردیف

عنوان

نوع و کاربرد

1

ErgoIntelligence

نرم افزار ارگونومی کهمجموعه‌اي از ابزارهاي تحليل ارگونوميکي شاملRULA،REBA،SI،OCRAوCTD RiskIndexاست و با دريافت اطلاعات ازکاربر و جمع بندي آنها تحليل‌هاي ارگونوميکي را با استفاده از ابزارهاي فوق انجام مي‌دهد

2

 

                          
 بهداشت حرفه ای