پرسنل واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان1 - مهندس مهدی سلاجقه - کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

2 - مهندس راحله تابع  – کارشناس بهداشت حرفه ای

3 – مهندس اطهره نصری - کارشناس بهداشت حرفه ای

4 – مهندس پدرام باقری زاده - کارشناس بهداشت حرفه ای

5 - مهندس مهران همابین - کارشناس بهداشت حرفه ای

6 - مهندس کاووس عباس پور - کارشناس بهداشت حرفه ای          
                                                        
1- احمد رضا زمانی - کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

2- مهدی سلاجقه – کارشناس بهداشت حرفه ای

3 – اطهره نصری - کارشناس بهداشت حرفه ای

4 – پدرام باقری زاده - کارشناس بهداشت حرفه ای

 


بهداشت حرفه ای