شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت

            شناخت و آگاهی:

1-      شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي کارگاهها و کارخانجات , معادن , مشاغل کشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذکور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي

2-     آگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماريزا و آشنايي با مجموعه قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت  و درمان و آموزش پزشکی در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي .

3-     آشنائي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( P.H.C )  و فعاليت , نظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم شبکه هاي بهداشتي و درماني کشور

4-     آشنايي با سيستم شبکه و مراکز بهداشتي و درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سيستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته

5-     مطالعه و بررسي آخرين دستاورد هاي علمي در زمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي ( عوامل زيان آور، روشهاي اندازه گيري, ارزشيابي و کنترل   ) 

 

اقدامات اجرایی شامل بازدید، نظارت و پیگیری:

 


6-        
بازدید و بازرسی از کارگاهها و کارخانجات در چهار بخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن)

7-        نظارت بر شناسایی، ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین.

8-        نظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی ازکار.

9-        پایش مراکز شهری و روستایی (رده های میانی) و خانه های بهداشت و بهورزان .

10-      پيگيري و نظارت در امر توسعه , تاسيس , تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت کارگري و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتياران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئين نامه ها و دستورالعملهاي موجود  

11-     نظارت برتامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی با انجام نمونه برداری مستمر میکروبی با همکاری آزمایشگاه آب .

12-     پیگیری و نظارت برجذب دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای درکارخانجات.

13-     نظارت بر اصلاح شرایط محیط کار کارخانه هایی که مشاغل سخت و زیان درآنها درکمیته کارهای سخت و زیان آور استان به تصویب رسیده است .

14-     نظارت و پیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) ونصب آن درایستگاههای کارکارگران.

15-     نظارت و پیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی و موارد مطروحه درجلسات مذکور.

16-     شرکت درکارگاهها و همایشهای برگزار شده و دوره های بازآموزی درمرکز بهداشت استان

17-     نظارت برتامین تاسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاهها و کارخانجات براساس آیین نامه های مصوب .

18-     نظارت بر اجرای طرحهای بقا (بهداشت قالی بافان )، طرح اندازگیری و کنترل صدا- طرح سنجش و ساماندهی روشنایی محیط کار – طرح سلیکوزیس- طرح معادن – طرح ارگونومی – طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی - طرح بهداشت کشاورزان (طرح مشترک جهادکشاورزی و وزارت بهداشت ) و طرح تدوین پروفایل نمایه ایمنی شیمیایی شهرستان . 

19-     تهیه و تدوین گزارش کارشناسی بعد از بازدید از صنایع و اعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کار با موعد مقرر،صدور اخطاريه و نهایتاً معرفی کارگاههای متخلف از قانون کار به مراجع قضایی.

20-     رسيدگي به شکايات واصله در رابطه با کليه واحد هاي توليدي ( صنعت , معدن , کشاورزي , خدمات ) با توجه به قوانين و مقررات موجود

21-     صدورمجوزهای بهداشتی برای کارگاهها و کارخانجات

 


آموزش:

 


22-     
تشکيل دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي بهداشتياران کار , بهورزان , کاردانهاي بهداشتي و اعضاء کميته هاي حفاظت فني و بهداشت کار  با توجه به دستورالعملها و آئين نامه هاي موجود.

23-     هماهنگي و همکاري با کارشناسان آموزش بهداشت به منظور  برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان، مدیران، شاغلین، مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات، پزشکان دوره دیده طب کار ،کاردانها و کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای
 

 

همکاریها و هماهنگی ها:

 

24-     هماهنگی و همکاریهای برون بخشی:

1)    هماهنگي با مراجع قضائي و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهاي متخلف و جلب متهمين

2)    هماهنگي با استانداري، فرمانداريها و بخشداريها، سازمان کار وامور اجتماعی،مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی ، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست ، شهرداريها، مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

25-     همکاري درون بخشی با مرکز بهداشت استان و کارشناسان بهداشتي مراکز بهداشت در زمينه اجراي و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعملهاي ستادي به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه

26-     اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همکاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط کار 

 


جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار واطلاعات:

 


27-     
جمع آوري و ارسال به موقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي مطابق با فرمهاي مصوب و محاسبه شاخص ها و ارسال آنها به معاونت بهداشتی دانشگاه.

28-     انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق


          
                                                        

 


بهداشت حرفه ای